Garage

Fastigheten har ett garage. Platserna hyrs ut, för närvarande till en kostnad av 2400 kr/månad för personbil. Garageplatsavtalen är inte knutna till bostadsrätten, och upphör att gälla när bostadsrättshavaren överlåter sin lägenhet. Garageplatsen erbjuds den som står först i Flundrans kö. Det finns även ett antal platser för MC eller moped, kostnad 700 kr/månad och plats. Vill du stå i kö för garageplats måste du göra en skriftlig anmälan till styrelsen.
Garageplats får inte upplåtas – d.v.s. varken lånas ut eller hyras ut – eller användas av någon annan person än den kontraktet gäller och med denne sammanboende familjemedlem. Kontraktet tecknas antingen för bil eller motorcykel.

Föreningens policy är att garageplatser endast hyrs ut till de medlemmar som förutom att vara mantalsskrivna på fastighetsadressen också är stadigvarande bosatt i fastigheten. Om detta ej uppfylls vid tecknande av kontrakt kan föreningen neka medlem platsen samt även säga upp kontraktet om föreningens regler inte efterföljs. Föreningens definition av stadigvarande bosatt är att medlemmen är bosatt minst 50% av året i fastigheten.

Garaget får endast användas som uppställningsplats för fordon som har en anvisad plats, inga andra fordon eller saker får finnas i garaget.

Eluttag/laddstolpe som utnyttjas av ägaren till parkeringsplatsen kommer att faktureras halvårsvis för utnyttjad elförbrukningen. För att få reda på priset per kW ta kontakt med styrelsen.

Stockholms brandförsvar vägledningsdokument för laddplatser och hybridfordon.