Brandsäkerhet

För allas säkerhet får ingenting blockera fastighetens utrymningsvägar, d.v.s. trapphus, källargångar och entréer. Det är således inte tillåtet att vare sig tillfälligt eller permanent uppställa barnvagnar, cyklar, prylar, byggavfall eller annat bråte i de gemensamma utrymmena, annat än på därtill avsedd plats.
Det är inte tillåtet att vare sig tillfälligt eller permanent förvara barnvagnar i trapphusen eller i källargångarna. Barnvagnar förvaras antingen i medlemmens egen bostad eller i det låsta cykelrummet på övre källarplan.
Det finns mycket tungt vägande skäl för dessa regler. För det första är trapphus och källargångar utrymningsvägar, d.v.s. personer som vistas i fastigheten måste snabbt kunna ta sig ut och räddningstjänsten måste kunna ta sig in utan att riskera liv.
För det andra är anlagda bränder ett stort problem, och det är inte ovanligt att barnvagnar och annat som står lättåtkomligt används som startbränsle. En antänd barnvagn kan snabbt skapa en rejäl eldsvåda med kraftig rökutveckling. Alla föremål som placeras på otillåten plats kan omedelbart och utan föregående varning komma att flyttas.
För mer information om brandsäkerhet i flerbostadshus hänvisas till: Brandmyndigheten i Stockholm: www.storstockholm.brand.se
Svenska räddningsverket: www.srv.se
Svenska brandskyddsföreningen: www.brandskyddsforeningen.se