Renovering & reparation

Grundregeln är att bostadsrättshavaren alltid står för kostnaderna för alla ombyggnader och reparationer i den egna lägenheten.
Föreningens gemensamma utrymmen och anläggningar ansvarar som huvudregel föreningen för.
Mer finns att läsa i stadgarna. Regelverket är krångligt, och innan reparationsarbeten påbörjas ska du kontakta föreningens styrelse, om du är osäker på vad du får och inte får göra och i vissa fall för överenskommelse om det ekonomiska ansvaret.

Inför renovering
Brf Flundran – Checklista inför renovering

Den som vill bygga om i sin bostadsrätt måste skriftligen ansöka om tillstånd av föreningens styrelse. Styrelsen måste fatta protokollfört beslut och meddela dig beslutet innan du får påbörja ombyggnader.
När styrelsen beslutat i frågan får du alltså ett meddelande om detta, till vilket de regler som gäller bifogas. För en del ombyggnader – t.ex. ingrepp i bärande vägg – krävs därutöver bygglov alternativt bygganmälan som görs till kommunens byggnadsnämnd. Det åligger den, som önskar att bygga om, att själv undersöka vilka krav som ställs.
Den entreprenör du anlitar för ombyggnader måste kunna uppvisa ansvarsförsäkring, d.v.s. vederbörande måste vara försäkrad mot alla skador som kan uppkomma på fastigheten i samband med eller som en följd av ombyggnadsarbetena.
Styrelsen måste alltid beredas tillfälle att inspektera utförda arbeten. Styrelsen är generellt restriktiv till ombyggnader som innebär åverkan på bärande struktur i fastigheten. Då ändringar i bärande struktur kan innebära problem längre fram i tiden och kräva omfattande renoveringsarbeten som då måste bekostas av föreningen.

Se även den nya elsäkerhetslag som trätt ikraft den 1 juli 2017 och måste efterföljas under en renovering.
Elsäkerhetsverket nya lag 2017

Renovering av badrum ska utföras av certifierad våtrums hantverkare enligt aktuell utgåva av:

Vanligtvis får ombyggnadsarbeten bara ske under vardagar mellan 08.30 och 17.00. Det är din skyldighet att se till att tidsgränserna inte överskrids av de hantverkare du anlitar. Se även under avsnittet om Störande ljud, buller och oväsen.
Det är inte tillåtet att stänga av vatten, värme eller elektricitet i fastigheten utan att först ha fått styrelsens tillstånd och i god tid före avstängningen genom meddelanden i medlemmarnas brevlådor och anslag i porten meddela när avstängningen kommer att äga rum, skicka även information till info@flundran.se så lägger vi upp det på hemsidan. Observera att även föreningens fyra lokalhyresgäster måste informeras.
Allt byggmaterial, rivningsmaterial och annat avfall från ombyggnader måste du själv frakta bort. Ingenting får ställas i gemensamma utrymmen eller i föreningens soprum.
Om gemensamma utrymmen och resurser skadas p.g.a. ombyggnadsarbetena (vilket inkluderar transporter av material in och ut från fastigheten) är du ansvarig och måste bekosta återställandet. Styrelsen beslutar hur det ska ske.
Om hissen används för materialtransport måste den kläs in så att den skyddas från skador. För Nybrogatan hänger skydd utanför övre källare.